จำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)       
 
ชั้น
จำนวนนักเรียน
 
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
109
111
220
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
96
97 193  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
96
84 180  
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
301
292 593  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
41
86 127  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
47
93 140  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
37
75 112  
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
125
254 379  
รวมทั้งสิ้น
426
546 972