โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ได้ถูกนิเทศและติดตามการสอนแบบ Active Learning ของต้นสังกัด ในัวันที่ 22 มกราคม 2562