โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกำหนดการสอบกลางภาคในวันที่  7 - 10 มกราคม 2561