ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประชาชนแบบ Smart card ในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 61 เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลรัฐทุกแห่งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่