บุคลากร
ลำดับที่
ภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
e-mail
director

ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 
2
deputy director 2
นางสาวสุนิษา สาลีพวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ค.บ.คณิตศาสตร

ศษ.ม.บริหารการศึกษา

 
3
 24
นางลักคณา อ่อนศิลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 
4
deputy director 3 
นายประจวบ ดีมุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 
5
นางวิไลวรรณ นวลเลิศ
ครู

ค.บ.ภาษาไทย


ค.ม.หลักสูตรและการสอน

 
6
นางสารภี อุ่นเรือน
ครู
ค.บ.คหกรรม
 
7
นางกนิษฐา แดงจันทร์
ครู

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

 
8
นางอรนุช แสงชยาภา
ครู
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
 
9
นางสิริขวัญ บุญแจ้ง
ครู
กศ.บ.วิทย์ - คณิต
 
10
นายปรานอม จันทร์เจริญ
ครู
ค.บ.พลศึกษา
 
11
นางปุณณภา เจนธนยุทธ์
ครู

ค.บ.อุตสาหรกรรมศิลป์

กศ.บ.จิตวิทยาแนะแนว

 
12
นายบุญมั่น ผลสวัสดิ์
ครู
ค.บ.พลศึกษา
 
13
นางพวงเพ็ญ แพนลา
ครู
ค.บ.ศิลปศึกษา
 
14
นางนวลฉวี เชิดฉิน
ครู

ศศ.บ.การบัญชี

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

 
15
นางบุษวรรณ เชื้อชะเอม
ครู
กศ.บ.ภาษาไทย
 
16
นางจันทนา รสชุ่ม
ครู
วท.บ.ศึกษาศาตร์ - เกษตร
 
17
นายกิตติกร เชื้อชะเอม
ครู

กศ.บ.ชีววิทยา

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
18
นางฐิตารีย์ บุญแจ้ง
ครู
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
19
นายจักรี โพธิ์สำนัก
ครู

ค.บ.พลศึกษา

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
20
นางวาสนา ชมภูโคตร
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
21
นางสาวฉันทนา กองจันดา
ครู

วท.บ.เคมี

 
22
นางสุกัญญา เนาแสง
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์ 5 ปี
 
23
นายจิตติภัส ขวัญส่ง
ครู
ค.บ.นาฏศิลป์
 
24
นายเกียรติศักดิ์ นาทีชัยชนะ
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
25
นางแสงระวี บู่ทอง
ครู
ศศ.บ.ภาษาไทย
 
26
นางเรไร วารี
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
27
นางสาวเนาวรัตน์ ท่าประสาร
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
28
นางสาวสิริกร พืชนะผล
ครู
กศ.บ.สังคมศึกษา
 
29
นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ
ครู
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
30
นางฐิติรัตน์ กำเหนิด
ครู
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
31
นายสิรสิทธิ์ บู่ทอง
ครู

พธ.บ.การสอนสังคม

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
32
นางสาวดาริกา มงคลใหม่
ครู

ค.บ.ภาษาไทย

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
33
นางสาวดวงใจ เจริญทรัพย์
ครู

ค.บ.คณิตศาสตร์

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
34
นางดวงพร สกุลฮูฮา
ครู

ค.บ.ฟิสิกส์

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
35
นางสาววิไลรัตน์ พระสุข
ครู
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
 
36
นายสมพล สกุลฮูฮา
ครู

ค.บ.ชีววิทยา

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
37
นายศักดิ์นิรัญ ภูวะลี
ครู
ค.บ.ชีววิทยา
 
38
นางสาวสุวรรณา เลิศศิริธรรม
ครู
ค.บ.สังคมศึกษา
 
39
นายราเมศ กกรัมย์
ครู
ศษ.บ.สังคมศึกษา
 
40
นางสาวนัทธมน ไชยศรีหา
ครู

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเเตอร์

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

 
41
นางสาวเสาวลักษณ์
กิตติชาติมณีกุล
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
42
นางสาวสุรีย์ เชื้อวงษ์
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
43
นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์
ครู
ศศ.บ.ดนตรี(สากล)
 
44
นางสาวดัชนี คงทันดี
ครู

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
45
นางสาวสมร การะเกษ
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์ 5 ปี
 
46

นางสาวอรุชา
รอดรตนสุวรรณ

ครู
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
47
นายนิพนธ์ ประเสริฐศักดิ์
ครู

คบ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.สารสนเทศ

ร.ม. รัฐศาสตร์

 
48
นายเฉลิมชัย วารี
ครู

ค.บ.ฟิสิกส์

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
49
นางสาวชฎาพร ทองขาว
ครูผ้ช่วย

ค.บ. ภาษาไทย

 
51
นายธนิต จันทร
ผู้ช่วยครู

ค.บ. สังคมศึกษา

 
52
นายประจักศิลป์ แก่นจันทรใบ
ผู้ช่วยครู

ค.บ.

 
55
นางสาวมธุมาส จันทร์ดี
ผู้ช่วยครู

ค.บ. สังคมศึกษา

 
57
นางสาวทิพาวรรณ ภูเงิน
ผู้ช่วยธุรการ
ป.ว.ส.บัญชี
 
58
นางอุมาภรณ์ เงินเต็ม
ผู้ช่วยการเงิน

ป.ว.ส.การบัญชี

บธ.บ.บัญชี

 
59
นางชนัณชิตา อินทรพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ป.ว.ส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
60
นางสาวศรินภรณ์ รัมมะนพ
ผู้ช่วยบุคลากร

บ.ธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์

 
61
นางสาวอทิตยา จันทรา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

บธ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
62
นางสมใจ พรมเคนสา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

ปวส. การบัญชี

 
63
นางสาวจันทร วิถี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โภชนาการ

วิทยาศาสตร์และเทคฌนโลยีการอาหาร

 
66
นายประคอง โคตรวงษ์
คนงาน
ป.6
 
68
 
นางสมศรี ลบพื้น
แม่บ้าน
ป.4
 
69
นางสุพร เงาะเศษ
แม่บ้าน
ป.6
 
70
นางแสงเดือน ปื่นสุข
แม่บ้าน
ป.6
 
71
นางสาวลำดวน ปลายชัยภูมิ
แม่บ้าน
ป.6