ประมวลภาพ

แห่เทียนเข้าพรรณษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562