ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
ชั้น
ร้อยละของระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0,ร,มส
หมายเหตุ
ม.1
23.69
14.04
16.25
11.73
12.49
9.48
12.32
0.00
 
ม.2
28.58
8.63
14.75
12.48
17.39
7.42
10.70
0.04
 
ม.3
26.49
14.00
15.16
12.45
13.73
9.13
8.31
0.54
 
ม.4
33.33
14.51
14.63
11.61
12.27
7.22
6.09
0.35
 
ม.5
29.76
20.62
12.77
12.28
9.82
7.80
6.54
0.40
 
ม.6
25.16
20.17
21.68
14.92
9.84
5.70
2.45
0.09
 
เฉลี่ย
27.83
15.33
15.88
12.58
12.59
7.79
7.74
0.24