คติธรรม
ปญญา  นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี


อัตลักษณ์ของโรงเรียน             
กีฬาเด่น กิจกรรมดี มีคุณธรรม ล้ำเลิศความสามารถ


เอกลัษณ์ของโรงเรียน             
ไหว้สวย

ปรัชญา
      
 การศึกษา  คือการพัฒนาชีวิตและสังคม
วิสัยทัศน์
        จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม นำชุมชนพัฒนาสู่อาเซียน

พันธกิจ
1.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอนพึงประสงค์
3. มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
5. บริการชุมชน ประสานความร่วมมือและนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

 

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพการยและจิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน
5.ยุทธศาสตร์พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
6.ยุทธศาสตร๋การพัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
7. ยุทธศาสตร์การบริหารการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
                                                                                                    

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2 .ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
3. ผู้เรียนมีสุขภาพและจิตที่ดี
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
5.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้. 6.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
7.การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นระบบ ตรวจสอบได้
8.ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา