ทำเนียบผู้บริหาร 
director

นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

deputy director 1

นางลักคณา อ่อนศิลา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

deputy director 2

นางสาวสุนิษา สาลีพวง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

deputy director 3

นายประจวบ ดีมุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน