ประวัติโรงเรียนเขาฉรรจ์วิทยาคม

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ 3 ตำบลเขาฉกรรจ์   อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
          ความเป็นมา  นายเฉลิม มารีรส (ปัจจุบันพระอธิการเฉลิม) อดีตกำนันตำบลเขาฉกรรจ์ ร่วมกับนายปั่น คำเส็ง   อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16  นายประสิทธิ์ พันธุ์ยุรัตน์ อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาฉกรรจ์ นายสุรินทร์ คำงาม อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง และพ่อค้า ประชาชนร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง   และดำเนินการขอให้กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524 โดยทำการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม”   โดยมีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 72 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ในปีแรกมีครู 4 คน คือ
                   1. นายวิชิต ลือพืช
                   2. ว่าที่ร้อยตรีโจทย์ แดงจันทร์
                   3. นางสารภี อุ่นเรือน
                   4. นางอันธนา มงคลสินธุ(มาลีวงษ์)  โดยมีนายสุรีย์ ศุภวิบูลย์ เป็นครูใหญ่คนแรก
                  เมื่อ พ.ศ. 2525 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายปกรณ์ ภูมิเขต มาดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่   ต่อมาได้เสนอเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ซึ่งนับว่าเป็นผู้อำนวยการคนแรก
ของโรงเรียน
       พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายวิศิษฎ์ สุมิตรมา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายปกรณ์  ภูมิเขต   ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
        พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายปัญญา ไชยเสน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นผู้บริหารคนต่อมา จนเกษียณอายุราชการ
         พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายเด่นชัย มากมนต์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียน และได้ถึงแก่กรรมในปีพ.ศ.2542
         พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายชูชาติ พงษ์ประเสริฐ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์  จังหวัดปราจีนบุรี
         พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายสมาน พูลสวัสดิมงคล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร  จังหวัดสระแก้ว
         พ.ศ. 2546 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายกฤษณ  สุนทรกิจพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ได้โอนโรงเรียนจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กระทรวงหมาดไทย