กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมมีกรรมการสถานศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ดังนี้

1.นายกิตติ ปักครึก
2.นางสาวอรณิชา ไชโย
3.นายอุทัย เฮงประเสิรฐ
4.นายสมชาย คู่คิด
5.นายสิทธิพงษ์ เขามะหิงษ์
6. นายปัญญา บุญแจ้ง

7.พระครูจันทพิมลกิจ
8.พระครูวินัย
9.นางสารภี อุ่นเรือน
10.นายจีรวัสส์ อวิรุทธิโยธิน
11.นายสายชล เขามะหิงษ์
12.นายเฉลียว ลาดนอก
13.นางสมปอง ขันทอง
14.นายดำรงค์ มาลีรส
15.
นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้แทนพระภิกษุ หรือผู้แทนองคกร์ศาสนา
ผู้แทนพระภิกษุ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนครู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาฉกรรจ์วิทยาคม