ข้อมูลพื้นฐาน  
   โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
            1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
            2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     

  โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่
 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม มีดังนี้
            1. มีอาคารเรียน จำนวน 4 หลัง
            2. อาคารประกอบ จำนวน 3 หลัง
            3. อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
            4. บ้านพักครู จำนวน 6 หลัง
            5. บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
            6. ส้วม จำนวน 2 หลัง
            7. ศาลาไทย จำนวน 7 หลัง
            8. ลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 2 ที่